Tag: ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบ

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบ

ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบ

          เด็กแรกเกิดจนถึงวัยก่อนเข้าเรียนเป็นวัยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากสิ่งแวดล้อมรอบกาย เช่นครอบครัว สภาพแวดล้อม หรือของเล่นสำหรับเด็ก เพราะเด็กในวัยเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าเรียนเป็นกิจจะลักษณะจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นในวัยเรียนไว้ เช่นทักษะด้านร่างกาย ทักษะด้านการพูดและภาษา ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้เด็กมักจะเรียนรู้จากในครอบครัวนั่นเอง การซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการจึงเป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้           เด็กในช่วงอายุ 1 ขวบเป็นวัยที่เริ่มมีการเรียนรู้การนั่งและการเดินด้วยตนเอง เริ่มสามารถหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆโดยใช้มือข้างเดียวได้ และพัฒนาไปสู่การมีมือข้างที่ถนัดอย่างเห็นได้ชัด เด็กวัยนี้มักจะชอบเคลื่อนไหวด้วยตนเอง เช่นการคลานหรือเดินในระยะทางสั้นๆ ...